Zoek
Vervangende zorg

Per direct hulp nodig?

Zoekt u per direct vervangende zorg? Omdat u er even helemaal doorheen zit? Of omdat u bijvoorbeeld ziek bent en u de zorg direct moet overdragen?

  • Vraag hulp in uw omgeving
  • Neem contact op met VrijwilligersHuis Borsele
  • Neem contact op met uw huisarts

Verschillende zorginstellingen en verpleeghuizen bieden ook crisisopvang.

 Mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg met anderen te delen. Dit kan met mensen in uw omgeving, door vrijwilligers of door professionals. Dit kan incidenteel of structureel bij u thuis of buitenshuis. Welke zorg u kiest hangt af van de wensen en behoeften van u en/of degene voor wie u zorgt. Voor bepaalde vormen van zorg zijn indicaties mogelijk en soms vergoed uw zorgverzekeraar ook een deel.

Delen van uw zorg met mensen in uw omgeving

Mensen in uw omgeving willen en kunnen vaak meer voor u betekenen dan u denkt. Maar het begint wel met het zichtbaar en bespreekbaar maken. Komt u niet meer aan andere dingen toe of heeft u het gevoel dat u in een isolement raakt? Dan is het goed om te kijken of er mensen in uw sociale netwerk zijn die u kunnen helpen. Ook kunt u een vraag voor hulp op het platform www.BorselevoorElkaar.nl plaatsen.

Delen van zorg met vrijwilligers?

Borsele telt veel vrijwilligers. Zij kunnen u helpen bij de zorg en ondersteuning van uw naaste. Respijtzorg door vrijwilligers kent drie varianten:

  • Respijtzorg gedurende bijvoorbeeld een dagdeel. Bij het zoeken naar deze vorm van vrijwillige ondersteuning kan het VrijwilligersHuis u helpen.
  • Vervanging voor een mantelzorger die op vakantie gaat. Voor deze vorm van ondersteuning kunt u terecht bij Handen-in-Huis
  • Gespecialiseerde respijtzorg voor palliatieve en terminale zorgfase kunt u terecht bij ClaraThuis (zie www.clarathuis.nl)

Respijtzorg door professionals

Respijtzorg door professionals kan zowel in een instelling als bij u thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn: dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis.

Sommige vormen van vervangende zorg vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo). Om te kijken of dit in uw/ jouw situatie geldt kunt u contact opnemen met afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden.

Valt de zorgvrager onder de Wet langdurige zorg (Wlz) dan loopt de aanvraag voor respijtzorg via het Zorgkantoor. Dan is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Kijk op deze website www.pgb.nl voor informatie over persoonsgebonden budget.

Wie betaalt voor respijtzorg

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, dan kunt u die mogelijk vergoed krijgen vanuit de:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning

Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u een melding doen in het kader van de Wmo. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 19,00 per maand.

  • Wet langdurige zorg

Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ondersteuning worden aangevraagd. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

  • Jeugdwet

Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Het CJG Borsele kan meedenken in wat er nodig is.

Zorgverzekeraar van u of van de hulpvrager

Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u nakijken bij het overzicht van vergoedingen van uw zorgverzekeraar.

Deel op Social Media